Algemene voorwaarden

Algemeen:

De webshop feestperpost.nl valt onder: The Partyshop b.v. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij in onze algemene voorwaarden en Leveringsvoorwaarden wel de naam feestperpost.

1. Leveringsvoorwaarden

1.1 feestperpost probeert alle orders binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verwerken (op werkdagen). De goederen worden binnen 1-2 werkdag(en) geleverd. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend. Op maat gemaakte producten hebben een langere levertijd, zie de desbetreffende advertenties. Pakketten kunnen ook afgegeven worden bij uw buren. Indien u dit echt niet wilt, dient u hiervan een notitie te maken bij uw bestelling (in het opmerkingenvakje aan verkoper). 

De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht en het formaat van de goederen.

1.2 Controleert u aub uw adresgegevens. Producten die verzonden worden naar een verkeert adres c.q postcode kunnen niet getraceerd of achterhaald worden. Het nogmaals uitzenden van de producten geschiedt dan op extra kosten voor de koper.

1.3 Mocht u een incomplete bestelling hebben ontvangen, neemt u dan aub binnen 2 werkdagen contact met ons op: info@feestperpost.nl. Als wij binnen 2 werkdagen niks van u vernomen hebben gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de levering.

1.4 Producten die wij niet uit voorrraad kunnen leveren worden kostenloos nagestuurd. feestperpost zal u altijd informeren over de producten die niet op voorraad zijn. U heeft dan keus om de bestelling te cancellen, een vervangend product te kiezen of te wachten tot het bestelde product weer binnen is.

2. Retour

2.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder
opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om
uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag
inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u
thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt
van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en -
indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan
de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt
u contact met ons opnemen via https://feestperpost.shipping-portal.com/rp/. Wij zullen vervolgens
het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour
terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

2.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door feestperpost kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag Of vervanging van het product.

2.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door feestperpost kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. U dient binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling contact op te nemen met: [email protected]

2.4 Zie artikel 4 van onze algemene voorwaarden over uw herroepingsrecht en de bijbehorende uitzonderingen.

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21%

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan feestperpost heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij feestperpost. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt feestperpost er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (zoals gepersonaliseerde producten).
  • Wegwerp Helium Cilinders aangezien niet kan worden nagegaan of de cilinders zijn gebruikt en het om een gas gaat.  
  • Bellenblaasjes die niet in de verpakking zitten. Deze losse bellenblaasjes kunnen niet gecheckt worden op gebruik.

4.3 Het is niet mogelijk om bestelde artikelen onder rembours naar feestperpost terug te zenden. feestperpost zal deze artikelen te allen tijde weigeren.

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij feestperpost, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van feestperpost. feestperpost houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens alleen verstrekken aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy.
5.2 feestperpost respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 feestperpost heeft voor de klant of bezoeker van de website de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie 
6.1 feestperpost garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van feestperpost komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. feestperpost is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan feestperpost) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan feestperpost. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan feestperpost schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. zie artikel 7. 

7. Klachtenregeling
7.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
7.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
7.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
7.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
7.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft
7.7 Indien klachten van de afnemer door feestperpost  gegrond worden bevonden, zal Feestperpost naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of all kosten worden aan afnemer vergoed.
7.8 Feestperpost is niet aansprakelijk voor onrechtmatig of roekeloos gebruik van de verkochte producten.keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt feestperpost  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden feestperpost slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van feestperpost gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 feestperpost kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst 
9.1 Een overeenkomst tussen feestperpost en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door feestperpost op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 feestperpost behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties 
10.1 Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. opwww.feestperpost.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht 
11.1 feestperpost is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van feestperpost alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 feestperpost behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Leisureproductsbypost gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien feestperpost bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid 
12.1 feestperpost is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

13 Annuleren van de bestelling
13.1 Het annuleren van de bestelling door de klant kan op elk gewenst moment plaatsvinden tot het moment dat het pakket ter verzending is aangeboden aan de vervoerder.
13.2 De annulering wordt in gang gezet nadat feestperpost de schriftelijke annulering van de klant, aan de klant heeft bevestigd. Tot het moment dat de schriftelijke annulering door feestperpost ontvangen en aan de klant bevestigd is, heeft feestperpost het recht de bestelling te verzenden aan de klant.

13.3 Terugbetaling dient wettelijk plaats te vinden binnen 14 dagen na het annuleren van de bestelling maar feestperpost streeft er naar om de betalingen binnen 2 werkdagen terug te storten.

13.4 Een bestelling wordt automatisch geannuleerd door feestperpost als er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Uiterlijk 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zal feestperpost  via e-mail een betalingsherinnering sturen naar de klant. Indien hierop geen reactie komt van de klant, hetzij telefonisch of schriftelijk, hetzij door het doen van de betaling, zal de bestelling binnen 7 dagen na besteldatum worden geannuleerd door feestperpost

← Keer terug naar de backoffice    MOMENTEEL ZIJN WIJ PER MAIL NIET TE BEREIKEN VOOR VRAGEN BEL NAAR 0299-425593 Verbergen